top of page

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego
PTT

Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego
PTT

31.05.24, 09:00

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego
PTT w dniu 31.05.2024r

Zarząd Okręgu Śląskiego PTT zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Okręgu Śląskiego
PTT w dniu 31.05.2024r., które odbędzie się w Szkole Tańca MISTRAL ul. Gliwicka 162 w Tarnowskich Górach.
Pierwszy termin godz. 11:00, drugi termin godz. 11:30.
Porządek Walnego Zebrania Sprawozdawczego Okręgu Śląskiego PTT
1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Prezydium Zebrania.
4. Wybór Komisji Mandatowej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Sprawozdawczego.
8. Zatwierdzenie porządku obrad.
9. Sprawozdanie merytoryczne Zarządu Okręgu.
10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Okręgu.
11. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej.
12. Sprawozdanie Okręgowego Sądu Koleżeńskiego.
13. Dyskusja nad sprawozdaniami.
14. Przyjęcie sprawozdań przez głosowanie:
· merytorycznego Zarządu
· finansowego Zarządu
· Okręgowej Komisji Rewizyjnej
· Okręgowego Sądu Koleżeńskiego
15. Przedstawienie preliminarza budżetowego na 2024 rok.
16. Dyskusja nad preliminarzem budżetowym na 2024 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia preliminarza na 2024 rok.
18. Wolne głosy i wnioski.
19. Zakończenie Walnego Zebrania Sprawozdawczego.

bottom of page